حضور شرکت تبریز اسپری در نمایشگاه تخصصی صنعت خودرو  تهران (ابان 97-96)

حضور شرکت تبریز اسپری در نمایشگاه تخصصی صنعت خودرو  تهران(96-95)

حضور شرکت تبریز اسپری در دوازدهمین نمایشگاه تخصصی صنعت خودرو شهر اهواز.